Privātuma politika

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko, uzņ. reģ. Nr. 152833635, juridiskā adrese — B. Sruogos g. 7, Birštona, (turpmāk — Datu pārzinis) ar šo privātuma politiku (turpmāk — Privātuma politika) nosaka personas datu apstrādes noteikumus Datu pārziņa pārvaldītajā uzņēmumā un izmantojot tīmekļa vietnes http://www.bmv.lt, http://www.akvile.lt, http://www.birute.lt/lt un http://www.vytautas.eu (turpmāk — Interneta vietne). Privātuma politikā noteiktie nosacījumi ir piemērojami katru reizi, apmeklējot tīmekļa vietni, neskatoties uz to, kādu ierīci izmantojat (datoru, mobilo telefonu, planšeti, televizoru u. c.). Ir ļoti svarīgi, ka jūs izlasāt Privātuma politiku, jo katru reizi, kad apmeklējat Datu pārzinim piederošu Tīmekļa vietni, jūs piekrītat šajā Privātuma politikā noteiktajiem nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem nosacījumiem, lūdzam neapmeklēt šo Tīmekļa vietni, neizmantot tās saturu un/vai pakalpojumus.
Datu subjekts, iesniedzot savus personas datus (tostarp datus, kuru tieši vai netieši iesniedz, apmeklējot tīmekļa vietni un izmantojot tās pakalpojumus, piekrīt un neiebilst, ka Datu pārzinis tos pārvaldītu un apstrādātu šajā Privātuma politikā

Datu subjekta piekrišanā norādītajos un tiesību aktos paredzētajos nolūkos un kārtībā.
Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, nevar sniegt nekādus personas datus caur Datu pārziņa Tīmekļa vietni. Ja esat persona, kura ir jaunāka par 16 gadiem, pirms personas datu sniegšanas jums jāiegūst savu vecāku vai citu aizbildņu piekrišana.

Pārstāvis — persona, kura pārstāv Klientus, Datu pārziņa partnerus, Pakalpojumu sniedzējus, Piegādātājus, citus gan fiziskus, gan juridiskus Datu subjektus.
Pretendents — fiziska persona vai Pārstāvis, kas interesējas par Datu pārziņa pārdotajām precēm vai vēlas sazināties ar Datu pārzini citos jautājumos.
Dalībnieks — fiziska persona vai Pārstāvis, kurš piedalās vai grasās piedalīties Datu pārziņa organizētajās programmās, konkursos, akcijās vai spēlēs.
Datu subjekts — Pārstāvis, Pretendents, Dalībnieks, Kandidāts, Klients, Persona, kura zvana pa tālruni, vai jebkura cita fiziska persona, kuras personas datus apstrādā Datu pārzinis.
Kandidāts —persona, kura piedalās vai grasās piedalīties Datu pārziņa veiktajā personāla atlasē.
Klients — fiziska persona vai Pārstāvis, kas pērk preces no Datu pārziņa vai ir noslēdzis līgumu ar Datu pārzini par preču pirkšanu.
Partneris — fiziska vai juridiska persona, kura sadarbojas ar Datu pārzini vai ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Datu pārzini (piem., per preču sniegšanu).
Pakalpojumu sniedzējs — fiziska vai juridiska persona, kura var piedāvāt vai piedāvā preces, pakalpojumus vai darbus Datu pārzinim un ar viņu sadarbojas, vai arī ir noslēdzis līgumu ar Datu pārzini par preču, pakalpojumu vai darbu pārdošanu.
Persona, kura zvana pa tālruni — persona, kura zvana par publiski pieejamu kontakttālruni saistībā ar Datu pārziņa preču pārdošanu un/vai citos jautājumos.
Piegādātājs — Datu pārzinim preces piegādājoša fiziska vai juridiska persona.
Tiešais mārketings — aktivitātes, kuru nolūks ir pa pastu, tālruni vai citā tiešā veidā personām piedāvāt preces vai pakalpojumus un (vai) iegūt viņu viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.
Personas datu apstrāde — jebkādas ar automatizētiem vai neautomatizētiem rīkiem veiktas darbības ar personas datiem vai personas datu ievākšanas darbība vai tāda darbību secība kā, piemēram, ievākšana, saglabāšanas, šķirošana, kārtošana, uzglabāšana, rediģēšana vai mainīšana, iegūšana, iepazīšanās, izmantošana, atklāšana, pārsūtot, izplatot vai citā veidā radot iespēju tos izmantot, tāpat salīdzināšana vai apvienošana ar citiem datiem, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana. Datu pārzinis personas datus ievāks, ievērojot spēkā esošo Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu prasības un kontrolējošo iestāžu norādījumus. Ir ieviesti visi saprātīgie tehniskie un administratīvie pasākumi, lai iegūtie dati par Datu subjektiem būtu aizsargāti no pazušanas, neatļautas izmantošanas un grozīšanas.
Šī Privātuma politika ir izveidota, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (tālāk — Vispārīgā datu aizsardzības regula), Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu, citus Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktus. Privātuma politikā lietotie jēdzieni saprotami tā, kā tie ir definēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā un Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumā.

KĀDU INFORMĀCIJU PAR JUMS IEVĀCAM?

Jūsu tiešā veidā sniegtā informācija.
Informācija, kā izmantojat mūsu Tīmekļa vietni.
Ja jūs apmeklējat mūsu Tīmekļa vietni, mēs tāpat arī ievācam informāciju, kas atklāj mūsu sniegto pakalpojumu izmantošanas īpatnības vai automātiski ģenerējam vizīšu statistiku. Vairāk par to lasiet sadaļā „Sīkdatnes“.
Informācija no trešo valstu avotiem.
Mēs varam saņemt informāciju par jums no publiskiem un komerciāliem avotiem (cik to ļauj spēkā esošie tiesību akti) un sasaistīt ar citu informāciju, kuru saņemam no jums vai par jums. Informāciju par jums varam iegūt no trešo pušu sociālo tīklu pakalpojumiem, kad pie tiem pieslēdzaties, piemēram, caur „Facebook“ kontu.
Cita mūsu ievāktā informācija
Mēs tāpat varam izvēlēties arī citu informāciju par jums, jūsu iekārtu vai to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietnes saturu un jūsu piekrišanu.
Jūs varat izvēlēties nesniegt mums attiecīgu informāciju, taču tādā gadījumā jums var nebūt atļauts izmantot mūsu piedāvāto pakalpojumu.

PERSONAS DATU APSTRĀDE TIEŠĀ MĀRKETINGA NOLŪKIEM

Tiešā mārketinga nolūkiem apstrādājam šos Klientu un citu Datu subjektu personas datus:
· Vārds;
· Uzvārds;
· Epasta adrese.

Nosūtot informatīvo vēstuli, Datu pārzini var ievākt statistiskus datus par Datu subjekta uzvedību saistībā ar informatīvās vēstules izmantošanu un saturu (piemēram, vai informatīvā vēstule ir izlasīta, kādas saites Datu subjekts ir atvēris).
Datu subjekta epasta adreses var tikt izmantotas reklāmas sniegšanai caur Facebook, Google un citām reklāmu platformām, reklāmu pielāgojot mērķa auditorijai.
Personas dati tiek saņemti tiešā veidā no Datu subjektiem. Personas datus Datu pārzinis drīkst nodot tikai trešām personām, kuras sniedz specializētus pakalpojumus epastu nosūtīšanai, kas pielāgoti reklāmas veidam un pasūtīti caur reklāmas platformām.
Klientu un citu Datu subjektu personas dati apstrādājami uz piekrišanas pamata, kas izteikta, sniedzot savus datus un piekrītot personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkiem, vai uz Datu pārziņa likumīgo interešu pamata (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. daļas a) un f) punkts un Lietuvas Republikas Elektronisko sakaru likuma 69. panta 2. daļa, ja personas datu apstrāde notiek uz Datu pārziņa likumīgo interešu pamata).
Informējam, ka Datu subjektam ir tiesības nepiekrist viņa personas datu apstrādei tiešā mārketinga mērķiem, nenorādot nepiekrišanas iemeslus:
· Zvanot par tālruni: +370 5 278 6318;
· Rakstot epastu: [email protected]
· Pa pastu: UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko, B. Sruogos g. 7, Birštona.Piekrišanas atsaukšana neietekmē ar piekrišanu apstiprināto datu apstrādes, kas veikta līdz piekrišanas atsaukšanai, likumību.

PERSONAS DATU APSTRĀDE SPĒĻU, AKCIJU, KONKURSU UN PROGRAMMU ORGANIZĒŠANAS NOLŪKIEM

Datu pārzinis personas datus drīkst apstrādāt spēļu, akciju, konkursu un programmu organizēšanas nolūkiem. Datu pārzinis drīkst ievākt šos Dalībnieku personas datus:
· Vārds;
· Uzvārds;
· Pirkuma dokumenta fotogrāfijas;
· Tālrunis;
· Epasts;
· Adrese.

Dati tiek iegūti tiešā veidā no Datu subjektiem, kas piedalās spēlēs, akcijās, konkursos, programmās. Dalībnieki, iesniedzot savus datus, piekrīt un sniedz tiesības Datu pārzinim un pēc tā ieskatiem izvēlētām personām publiski paziņot viņu kā laimestu ieguvēju vārdus un uzvārdus. Informācija var tikt publiski paziņota internetā, presē un citos publiskos informācijas avotos, kuros to darīt ir atļauts pēc Lietuvas Republikas likumiem.
Dalībnieki, sniedzot savas fotogrāfijas, piekrīt, ka saņemtā informācija var tikt publicēta internetā, presē un citos publiskos informācijas avotos, kurus to darīt ir atļauts pēc Lietuvas Republikas likumiem.
Personas dati apstrādājami uz piekrišanas, kas izteikta, iesniedzot savus personas datus, pamata (Vispārīgā datu aizsardzības regula 6. panta 1. daļas a) punkts).

Privātuma politika